كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 7877
تعداد بازديد کنندگان سايت: 75062333 تعداد بازديد زيرپورتال: 1927125 اين زيرپورتال امروز: 272 سایت در امروز: 8399 اين صفحه امروز: 3
قوانین و بخشنامه ها
پنجشنبه 13 آبان 1389 استانداردهاي توصيه شده(OIE) براي سيستم مراقبت اپيدميولوژيكي طاعون گاوي

استانداردهاي توصيه شده(OIE) براي سيستم مراقبت اپيدميولوژيكي طاعون گاوي

1-اهداف اين سند( شمار1-8-3)
اين سند ضوابط مربوط به موارد زير را تشريح مينمايد :
الف)ثابت كردن اينكه يك كشور يا يك ناحيه عاري از طاعون گاوي است و
ب)اعلام عاري بودن از طاعون گاوي

2-تعريف و اهداف مراقبت
جهت تهيه مدارك وشواهد دال بر اينكه يك كشور ويا ناحيه عاري از يك بيماري ويا آلودگي است ،وجود سيستم مراقبت ضروري ميباشد. مراقبت بيماري ميبايست بابكارگيري هردو مورد زير اجرا شود :
الف)سيستم گزارش دهي از هرگونه علائم فعاليت بيماري كه توسط دامداران ودامپزشكان مشاهده ميشود.
ب)برنامه فعال معاينه نمونه هايي از دامهاي جمعيت ميزبان (تحت پوشش برنامه)كه بشكل آماري انتخاب شده اند ، بمنظور كشف علائم باليني يا ساير نشانه هاي وقوع بيماري يا انتقال آلودگي .
در هر يك ازدو موردفوق ، متعاقب هرگونه ظني به فعاليت بيماري ميبايست ،اقدامات قرنطينه ،اقدامات تشخيص تائيدي و هرنوع اقدامات ضروري برا ي كنترل بيماري انجام گيرد، از اينرو مراقبت ، دلالت مي كند براقدامات رسمي كه متعاقب كشف شواهدي از بيماري يا آلودگي انجام مي شود. مراقبت
surviellance) ) با پايش (monitoring) ،كه در آن جمع آوري داده هااز مراكز پرورش دام بشكلي مشابه صورت ميگيرد، قابل مقايسه است ليكن در پايش ، فعاليت جمع آوري داده ها دلالت بر هيچگونه اقدامات رسمي براساس يافته ها نمي نمايد.

3-مراحل اعلام يك كشور بعنوان عاري از طاعون گاوي
هدف فعلي از كنترل بيماري طاعون گاوي ، نيل به پاك شدن كشورها و بعد ازآن تمام نواحي جهان ازاين بيماري با هدف نهايي رسيدن به ريشه كني جهاني ميباشد.از اينرو ضروري است كه يك سيستم، براي بازبيني مراحل حركت بطرف اين اهداف كوتاه و بلند مدت ،ونيز كمك به كشورهايي كه مايل به فعاليت درزمينه تجارت دام ومحصولات دامي هستند،وليكن با مشكلات ناشي از وقوع بيماري در حال حاضر ويا گذشته روبه رومي باشند،ايجادشود.
فرايندي سه مرحله اي براي دستيابي وتائيد عاري بودن از طاعون وجود دارد، كه ميبايست اعمال شود. وقتيكه از پاك بودن يك كشور از طاعون گاوي و غير محتمل بودن بازگشت بيماري اطمينان حاصل شد، آن كشور ميتواندخودرا بشكل موقت عاري از بيماري اعلام نمايد مشروط بر آنكه اطمينان حاصل شودكه آن كشور ضوابط ليست شده در زير را رعايت نموده است.
سپس مراحل بعدي موكول به بازبيني بين المللي تحت حمايت
OIEميباشد.حداقل سه سال بعداز آنكه يك كشور خود را بصورت موقت عاري از بيماري طاعون گاوي اعلام كرد، چنانچه ضوابط مذكور در زير را رعايت نموده باشد ميتواند توسط OIE عاري از بيماري طاعون گاوي اعلام شود.حداقل يك سال بعد، كشوري كه ضوابط سخت تري را در رابطه با طاعون گاوي رعايت نمايدميتواند عاري از آلودگي به (ويروس) طاعون گاوي اعلام شود.

ضوابط اختصاصي پيشنهاد شده براي هرمرحله از اين فرايند بشرح زير ميباشد:
ا لف)عاري شدن موقت از طاعون گاوي
يك كشوربراي آنكه خود ويا يك ناحيه از خود را بشكل موقت عاري از بيماري اعلام نمايد ميبايست شرايط معيني را محقق نمايد كه شامل موارد زير ميباشد:
1)يبايست حد اقل براي 2 سال هيچ موردي از بيماري طاعون گاوي بشكل باليني تشخيص داده نشده باشد.
2)در كشور مذكور سرويس دامپزشكي كارآمدي وجود داشته باشد كه قادر به پايش(MONITIRING ) وضعيت بهداشتي دام در كشور باشد .
3)اين سرويس دامپزشكي تمام شواهد باليني دلالت كننده بر طاعون را بررسي نمايد.
4)در آن كشور سيستم كارآمد گزارش دهي از مراكز پرورش دام به مسئول دامپزشكي مركزي و نيزاز آنجا به OIE ايجاد شود.
5)سيستمي قابل اعتماد ،كه از طريق كنترل مرزي كارآمد ، قرنطينه و غيره موجب پيشگيري از ورود آلودگي ميشود ، ايجاد گردد..
6)از تاريخ اعلام (اعلام موقت عاري بودن از بيماري ) تمام واكسيناسيون ها عليه بيماري طاعون گاوي متوقف شود. سازمان OIE و كشورهاي همسايه ميبايست از اين تصميم با ذكر تاريخ قطع واكسيناسيون (بشكل مكتوب )مطلع شوند.
ب)عاري شدن از بيماري طاعون گاوي
كشور ويا ناحيه اي كه حداقل براي 5 سال عليه طاعون گاوي واكسن نزده باشد ودر تمام آن دوره هيچگونه شواهدي از طاعون گاوي نداشته باشد ميتواند بوسيله
OIE و بر اساس نتايج كميسيون تب برفكي وسايركميسيونهاي همه گيرشناسي داميOIE عاري از بيماري اعلام گردد به شرط آنكه كشور مذكور در تمام آن دوره ، بطور دائمي بفعاليت يك سيستم كارآمد گزارش بيماري ادامه دهد. يـــــــا ----<كشوري كه خود را ،يا ناحيه اي در درون خود را بشكل موقت عاري از طاعون گاوي اعلام كرده ، بشرط برخورداري ازمعيارهاي زير ميتواند توسط OIE عاري از طاعون گاوي اعلام گردد:
1)حد اقل براي 5 سال هيچ موردي از بيماري طاعون گاوي بشكل باليني تشخيص داده نشده باشد.
2)حد اقل براي 3 سال هيچ واكسن طاعون گاوي در هيچ گونه دامي مورد استفاده قرارنگرفته و نيزحد اقل براي 3 سال هيچ واكسن هترو لوگي برعليه طاعون گاوي در گاو ،گاوميش و ياك مورد استفاده قرارنگرفته باشد.
3)كشور هردو سيستم مراقبت كلينيكي و سيستم گزارش بيماري را براي طاعون گاوي بنحوي مناسب جهت تشخيص شكل باليني بيماري در صورت حضور آن ، راه اندازي نموده باشد..
4)تمام شواهد باليني دلالت كننده بر طاعون گاوي به وسيله روشهاي ميداني وآزمايشگاهي (شامل آزمايشات سرولوژيك) ، براي رد وجود احتمالي طاعون گاوي مورد بررسي قرارگرفته باشد.
5)اقدامات موثر بالقوه اي براي پيشگيري از ورود مجدد بيماري وجود داشته باشد.
با رعايت اين معيارها، يك كشور ميتواند از
OIE درخواست كند كه عاري از بيماري طاعون گاوي اعلام شود
براي حفظ اين وضعيت ، آن كشور ميبايست رعايت اين ا لزامات را تا اعلام عاري بودن از آلودگي ادامه دهد و ميبايست بطور سالانه خلاصه اي ازپيشرفت كار را به
OIE گزارش نمايد.
چنانچه دستيابي به عاري بودن از طاعون گاوي بشكل ملي ، در يك مرحله عملي نباشد ، يك كشور ميتواند از
OIE درخواست نمايد كه برخي نواحي كشور ، عاري از بيماري اعلام شوند بشرط آنكه :
1)هرناحيه (ZONE) پيشنهاد شده مرزهاي كاملا معيني داشته باشد.
2)ناحيه عاري از بيماري از بقيه كشور و كشورهاي آلوده همسايه بواسطه عواملي چون ناحيه تحت مراقب(SURVEILLANCE ZONE) يا سد هاي فيزيكي وجغرافيايي ونيز اقدامات بهداشتي حيات وحش، كه از ورود آلودگي به نحو موثري پبشگيري مينمايند، جدا شده باشد.
3)حد اقل براي 5 سال در ناحيه پيشنهادشده هيچ موردي از بيماري طاعون گاوي بشكل باليني تشخيص داده نشده باشد.
4)حد اقل براي 3 سال در ناحيه پيشنهاد شده هيچ واكسن طاعون گاوي در هيچ گونه دامي مورد استفاده قرارنگرفته و نيز حد اقل براي 3 سال هيچ واكسن هترو لوگي برعليه طاعون گاوي در گاو ،گاوميش و ياك مورد استفاده قرارنگرفته باشد.
5)كشور در ناحيه پيشنهاد شده هردو سيستم مراقبت كلينيكي و سيستم گزارش بيماري را براي طاعون گاوي بنحوي مناسب جهت تشخيص شكل باليني بيماري در صورت حضور آن ، راه اندازي نمايد..
6)تمام شواهد باليني دلالت كننده بر طاعون گاوي در ناحيه پيشنهاد شده به وسيله روشهاي ميداني وآزمايشگاهي (شامل آزمايشات سرولوژيك)براي رد وجود احتمالي طاعون گاوي مورد بررسي قرارگيرد.
7)اقدامات موثر بالقوه اي براي پيشگيري از ورود مجدد بيماري به ناحيه پيشنهاد شده ، از بقيه كشور وساير كشورها ،وجود داشته باشد..
اعلام برخي از نواحي كشور به عنوان عاري ازبيماري طاعون، موجب رفع نياز كشورازادامه رعايت ضوابط فوق، براي اعلام عاري بودن تمام كشورازبيماري، نخواهد شد; چنانچه اين كشور دستيابي به آن وضعيت را خواستار باشدمجبورخواهد بود قبل از آنكه براي تمام كشوردرخواست اعلام عاري بودن از بيماري طاعون نما يد كليه ضوابطي را كه پيشترتعيين شده است رعايت نمايد،.
اگر موردي از وقوع منطقه اي موقت بيماري ، ناشي از ورود مجددطاعون به كشوري و يا ناحيه اي كه در دوره 2ساله رعايت ضوابط اعلام عاري بودن از بيماري طاعون بسر ميبرند، وجود داشته باشد ،آن كشور ميتواند اقدامـات خـاصـي (شامل واكسيناسيون متمركز اطراف كانوني ) براي ريشه كني آن مورد وقوع بيماري انجام دهد. در آن شرايط قبل از آنكه كشور يا ناحيه، واجد شرايط درخواست براي اعلام عاري بودن از بيماري طاعون گاوي شود ، حداقل يك سال از تاريخ آخرين مورد بيماري ويا آخرين واكسيناسيون(هركدام كه ديرتر روي داده است)فاصله زماني لازم خواهد بود.
براي انجام چنين درخواستي در اين شرايط خاص ،كشور ميبايستي كميسيون تب برفكي وساير كميسيونهاي همه گير شناسي دامي
OIEرا قانع كندكه وقوع بيماري ،نشان دهنده آندميك بودن آلودگي نبوده و بيماري با فعاليتهاي صورت گرفته ريشه كن شده است.
ج)عاري شدن از آلودگي به (ويروس)طاعون گاوي
كشوري ويا ناحيه اي كه براي 10سال برعليه طاعون گاوي واكسن نزده باشد ودر تمام آن دوره هيچگونه شواهدي از بيماري طاعون گاوي يا آلودگي به ويروس طاعون گاوي نداشته باشد ميتواند بوسيله
OIE و بر اساس نتايج كميسيون تب برفكي وسايركميسيونهاي همه گيرشناسي داميOIE عاري از بيماري اعلام گردد به شرط آنكه ،دركشور مذكور، در تمام آن دوره يك سيستم كارآمد گزارش بيماري بطور دائمي فعاليت نمايد.يــــا --->كشوري كه در طي 10سال گذشته عليه طاعون گاوي واكسيناسيون انجام داده يا شواهد باليني از طاعون داشته است ، به شرط برخورداري از معيارهاي زير ميتواند توسط OIE عاري از آلودگي به طاعون معرفي شود:
1)آن كشور ميبايست حداقل از يك سال قبل عاري از بيماري طاعون گاوي اعلام شده باشدو رعايت شروط اين وضعيت را ادامه داده باشد.
2)ميبايست سيستم مراقبت سرمي در حال اجرا و موثر،حداقل براي يك دوره 2ساله وجود داشته باشد، و يافته هاي حاصل از آن ميبايست ناقض عاري بودن از آلودگي نباشد. اين مراقبت سرمي ميبايست علاوه بر گاو شامل ساير دامهاي اهلي موجود نيز باشد.
3)بررسي آلودگي گونه هاي حساس وحشي (به ويروس طاعون گاوي ) در جايي كه اين گونه ها به تعداد قابل توجهي وجود دارند.درجايي كه مجال آن وجود دارد، هرگاه ممكن باشد ميبايست نمونه برداري صورت گيرد. براي افزايش امكان رديابي حضور ويروس طاعون گاوي در دامهاي شكاري ،در مناطق همجوار با جمعيت هاي بزرگ دام شكاري ميبايست نمونه برداري استراتژيك مضاعفي از گله هاي دامهاي اهلي صورت پذيرد.يافته هاي حاصله ميبايست ناقض عاري بودن از آلودگي نباشد
با رعايت اين معيارها، يك كشور ميتواند از
OIE درخواست كند كه عاري از آلودگي به(ويروس) طاعون گاوي اعلام شود اعلام عاري بودن از آلودگي به(ويروس) طاعون گاوي فقط ميتواند براي كل كشور ،و نه براي برخي مناطق در آن ،صورت پذيرد.
اگر موردي از وقوع منطقه اي موقت بيماري ، ناشي از ورود مجددطاعون به كشوري و يا ناحيه اي كه در دوره يك ساله رعايت ضوابط اعلام عاري بودن از آلودگي به (ويروس) طاعون بسر ميبرند، وجود داشته باشد ،آن كشور ميتواند اقدامـات خـاصـي (غيراز واكسيناسيون) براي حذف آن مورد وقوع بيماري انجام دهد. در آن شرايط ،كشور ميبايست حداقل يك سال ، بعد از تاريخ آخرين مورد بيماري ،در انتظار بسر ببرد تا واجد شرايط درخواست اعلام عاري بودن ازآلودگي به (ويروس) طاعون گاوي گردد ،
براي انجام چنين درخواستي در اين شرايط خاص ،كشور ميبايستي كميسيون تب برفكي وساير كميسيونهاي همه گير شناسي دامي
OIEرا قانع كندكه وقوع بيماري ،نشان دهنده آندميك بودن آلودگي نبوده و آنكه بيماري با فعاليتهاي صورت گرفته ريشه كن شده است.
بمنظور حفظ اين وضعيت ،كشور ميبايست به فعاليت يك سيتم گزارش دهي باكفايت ،كه قادر به كشف طاعون درصورت وقوع باشد ،ادامه دهد.
*اگر يك كشور بخواهد كه در پايان 4سال ،عاري از آلودگي به( ويروس)طاعون گاوي اعلام شود، درپايان2سال از قطع واكسيناسيون، ميبايست مراقبت سرولوژيكي دامهاي غيرواكسينه برقرارشده باشد تا ثابت شود كه هيچ موردي از دام سرم مثبت ،حداقل براي 2سال ،در كشور وجود نداشته است.
4 ـ روشهاي اپيدميولوژيكي
الف)تعريف واحد نمونه برداري
يك واحد نمونه برداري، براي اهداف بررسي ومراقبت بيماري عبارتست از،گروهي از دامها ي در تماس نزديك ،بنحويكه اگر دام آلوده اي درگروه باشد، افراد موجود در گروه در خطرتقرببا يكساني از تماس با ويروس قرار بگيرند. در اغلب شرايط واحد نمونه برداري يك گله خواهد بود كه به عنوان يك واحد توسط يك فرد ويا يك جمع اداره ميشود، ليكن ميتواند بشكل سايرگروه بندي هاي اپيدميولوژيك مناسب ،كه دامها درآن درمعرض اختلاط مرتب ميباشند نيزباشد،همانند تمام دامهاي متعلق به ساكنين يك روستا. درمناطقي كه جابه جايي دامها بشكل كوچرو ويا چرا گرد وجود دارد، واحد نمونه برداري مي توانداستراحت گاهها ،چاهها يا آبشخور هاي دائمي باشد.
ب)معيارهاي طبقه بندي جمعيت هاي ميزبان
هرگونه فعاليتهاي مراقبت بيماري دام ميبايست هدايت شده بر جمعيت طبقه بندي شده مطابق سيستم مديريت و نيز اندازه گله، در جاييكه متغيير است، باشد.گله ها يا ساير واحد هاي نمونه برداري ميبايست بو سيله روش انتخا ب آماري تصادفي از هرطبقه انتخاب شوند.
ج)روشهاي ميداني و اندازه نمونه
اندازه نمونه سالانه ميبايست براي تامين 95% احتمال كشف شواهد طاعون گاوي ،بفرض حضوربيماري باشيوع 1% گله ها يا ساير واحد هاي نمونه برداري و 5% دامهاي موجود در گله ها يا ساير واحد هاي نمونه برداري ، كفايت نمايد.اين امر بشكل شاخص ميتواند با آزمايش300گله درهر طبقه در هر سال حاصل شود ليكن روش نمونه برداري ميبايست باراهنماي مراقبت اپيدميولوژيك طاعون گاوي منتشر شده بوسيله نشريه علمي وتكنيكي
OIE ويا روش ديگري كه همان احتمال كشف(95%) را حاصل خواهد نمود ،مطابقت داشته باشد.
در جاييكه چهار چوب گله هامشخص است، ميبايست گله ها با استفاده از جدول اعداد اتفاقي برا ي آزمايش انتخاب شوند. در غير اينصورت گله هاي نمونه ميتوانند با در نظرگرفتن نزديكترين گله ها ، به نقطه اي درروي نقشه كه بصورت اتفاقي انتخاب شده، مشخص گردند،بشرط آنكه گله ها بدرستي توزيع شده باشند. در صورت عدم موفقيت اين روش هر گله در يك شعاع ثابت از نقطه مرجع ا نتخاب شده بصورت تصادفي ،ميبايست نمونه برداري گردد. هرگونه معاينه وآزمايش لازم برروي هر گله انتخاب شده ميبايست اجباري باشد.
در اجراي مراقبت باليني براي شواهد طاعون گاوي ،تمام دامهاي موجود در گله اتنخاب شده توسط دامپزشك ،از نظروجودعلائم بيماري بخصوص ضايعات دهاني معاينه خواهند شد.هر گونه ظني از بيماري ميبايست با استفاده از روشهاي اپيدميولوژيكي وآزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گيرد.
در اجراي مراقبت سرمي براي شواهد طاعون گاوي،اندازه نمونه در گله انتخاب شده ميبايست براي تامين 95% احتمال رديابي شواهد اين بيماري ، بفرض حضور آن در5% از دامهاي مطلوب انجام آزمايش سرمي ،كفايت نمايد .تمام دامهاي متولدشده بعد ازقطع واكسيناسيون و بيش از يك سال سن براي انجام آزمايش سرمي مطلوب ميباشند.هرگونه نتيجه مثبت (در مراقبت سرمي) ،با استفاده از روشهاي اپيدميولوژيكي وآزمايشگاهي، جهت رد ويا تاييد ظن فعاليت ويروس طاعون گاوي ، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت .در جاييكه ملاحضات اجرايي ايجاب نمايد ،تعداد دامهاي مطلوب تست شده درگله نمونه برداري شده ، ميتواند كاهش يابد . اين امر احتمال رديابي داخل گله اي را كاهش ميدهدو حداقل ميبايست افزايشي اجباري در تعداد گله هاي نمونه برداري وجود داشته باشد ،تا همچنان 95%احتمال رديابي شواهدوقوع بيماري، با شيوع بين گله اي1% (كه الزاميست) ،حفظ شده باشد.روشهاي محاسبه اندازه نمونه داخل گله اي وبين گله اي يكسان در راهنماي مراقبت اپيدميولوژيك طاعون گاوي منتشر شده بوسيله نشريه علمي وتكنيكي
OIE ،توضيح داده شده است.
5-روشهاي تشخيصي ويروس طاعون گاوي و ويروسهاي مرتبط با طاعون گاوي
در جاييكه مراقبت باليني و/يا سرمي در جمعيتي اسما عاري ازطاعون گاوي در حال انجام است ، در دسترس بودن انواعي از تست هاي آزمايشگاهي واستفاده از يك ويا چند روش از روشهاي توضيح داده شده در
OIEManual of diagnostic test and vaccine حياتي ميباشد. آزمايشگاههاي ملي ميبايست قادر باشند انجام آزمايشات رديابي آنتي ژن و آنتي بادي طاعون گاوي را بعهده گيرند مانند:
-جهت رديابي آنتي ژن :آگار ژل ايميونوديفيزيون تست (
AGIDT ) و/يا ايميونوكپچر الايزا(IC-ELISA) بمنظور كشف ويروس طاعون گاوي و ppr
-جهت مراقبت سرمي :كامپتتيو الايزا(
C-ELISA)
چنانچه يك آزمايشگاه ملي نتواند جداسازي وتشخيص ويروس را انجام دهد ميبايست همواره نمونه ها به آزمايشگاههاي مرجع ارسال گردد.در هر صورت آزمايشگاههاي ملي ميبايست تعدادي نمونه بعنوان نماينده براي تعيين مشخصات ويروس به آزمايشگاه مرجع ارسال دارند.
6 ـ ارزيابي وضعيت بيماري
مسئوليت ارزيابي درخواستهاي اعلام وضعيت عاري بودن از بيماري وعاري بودن از آلودگي با كميسيون تب برفكي وساير كميسيونهاي همه گيري شناسي دامي مباشد ،ودر صورت نياز از مديركل
oie در خواست ميگردد يك هيئت متخصصين ، بمنظور حصول يك تصميم آگاهانه براي ارائه به كميته بين المللي جهت تائيد ، تشكيل شود.
تركيب وروش انتخاب هيئت متخصصين بايستي آنچنان باشد كه هم تضمين كننده سطح بالايي از اظهار نظر فني در ارزيابي مدارك بوده وهم تضمين كننده استقلال راي هيئت در دستيابي به نتيجه ، در باب وضعيت بيماري در يك كشور خاص ، باشد.

 

 

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است