كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 7876
تعداد بازديد کنندگان سايت: 75060368 تعداد بازديد زيرپورتال: 1927091 اين زيرپورتال امروز: 273 سایت در امروز: 6434 اين صفحه امروز: 2
قوانین و بخشنامه ها
سه‌شنبه 17 اسفند 1389 دستورالعمل اجرايي واگذاري وظيفه ضد عفوني خودروها در مبادي ورودي كشور به بخش غير دولتي و اصلاح فرايندهاي آن

                                                  

بسمه تعالي

وزارت جهاد كشاورزي

سازمان دامپزشكي كشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل اجرايي واگذاري وظيفه ضد عفوني خودروها در مبادي ورودي كشور به بخش غير دولتي و اصلاح فرايندهاي آن

 

 

 


تهيه و تدوين

سازمان دامپزشكي كشور

مركز نوسازي و تحول اداري وزارت جهاد كشاورزي

 


 


ماده 1 اهداف :

هدف اصلي :

واگذاري امور تصدي مربوط به ضدعفوني خودروهاي ورودي به كشور به بخش غيردولتي به منظور ارتقاء سطح بهداشت عمومي با بهره گيري از ظرفيت هاي بخش غيردولتي .

اهداف فرعي :

-       تسهيل امور مربوط به ضدعفوني خودروها

-       ساماندهي و ايجاد انسجام در اجراي ضدعفوني خودروها

-       ارتقاء سطح گزارشات بر پايه مباني علمي

-       ارتقاء سطح نظارت دولت بر امور بهداشتي

-       استاندارد سازي فرآيند انجام كار و پرهيز از سليقه كاري

-       كارآفريني و ايجاد اشتغال جهت فارغ التحصيلان دامپزشكي

-       ايجاد اشتغال  براي ساير ذينفعان

- محدوده وظيفه : به عملياتي اطلاق مي گردد كه طي آن امور پشتيباني و اجرايي ضدعفوني خودروها مشتمل بر ايجاد و تجهيز داكت  ، تامين مواد مصرفي و ساير منابع مورد نياز همراه با ساير عمليات
فني
اجرايي توسط شركت هاي خدمات تخصصي دامپزشكي  انجام مي پذيرد.

 

 

4-5- سازمان نظام دامپزشكي

-       همكاري در تدوين سياستها، برنامه ها ، دستورالعمل ها و استانداردهاي مورد نياز

-       پيشنهادي تعرفه هاي مربوط به ضدعفوني خودروها و ارايه به وزارت جهاد كشاورزي جهت تصويب

-       تعيين ضوابط و مقررات مربوط به رتبه بندي شركتهاي سهامي خدمات دامپزشكي و مسئولين فني

-       رتبه بندي شركتهاي سهامي خدمات دامپزشكي ضدعفوني خودروها

-       رتبه بندي مسئولين فني

-       رسيدگي به تخلفات مسئولين فني داكتها

-       تاييد صلاحيت مسئولين فني داكتها

-       اخذ تعهد نامه عدم اشتغال از مسئولين فني شركت

 

ماده 5 - شركتهاي سهامي خدمات تخصصي دامپزشكي مجاز به فعاليت در زمينه  ضدعفوني خودروها در مبادي ورودي كشور ميباشند كه حايز شرايط ذيل باشند :

5-1- شرايط عمومي

مطابق با شرايط قانوني تشكيل شركتهاي سهامي و تعاوني مي باشد.

5-2- شرايط اختصاصي :

-       داراي رتبه و صلاحيت مورد تاييد سازمان نظام دامپزشكي باشد.

-       عنوان ضد عفوني خودرو ها در موضوع فعاليت شركت در اساسنامه درج گرديده باشد.

-       حداقل 51 درصد سهام شركت در اختيار فارغ التحصيلان دامپزشكي در بدو تاسيس و حين فعاليت باشد .

-       بازنشستگان سازمان دامپزشكي و ساير بازنشستگان مي توانند حداكثر  49  درصد سهام شركت را در اختيار داشته باشند .

-       تامين و به كارگيري نيروي انساني مورد نياز حسب ضوابط فني سازمان دامپزشكي

5-3- دفتر نمايندگي شركت به گونه اي انتخاب گردد كه در دسترس اداره كل دامپزشكي مركز استان يا محل داكت استان باشد.

تبصره 1 :

 نشاني محل شركت براساس مندرجات آگهي تاسيس بوده و به عنوان مرجع براي كليه مكاتبات رسمي ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 2 :

شركت موظف است در صورت جابجايي محل شركت ، مراتب را حداقل دو هفته قبل از اقدام بطور رسمي به اداره كل استان اعلام نمايد.

 

 

5-4- وظايف شركت :

-       ساخت، تجهيز داكت ضدعفوني خودرو براساس نقشه هاي مصوب

-       توسعه و اصلاح و بازسازي داكت ضدعفوني خودرو

-       حفظ و نگهداري از ابنيه و تجهيزات داكت ضدعفوني خودرو

-       تامين مواد ضد عفوني حسب نظر سازمان دامپزشكي

-       ضدعفوني خودروها مطابق با ضوابط فني و قراردادها

-       تهيه و ارائه گزارشهاي روزانه ، هفتگي ، ماهيانه و سالانه به اداره كل دامپزشكي استان ( حسب نظر سازمان دامپزشكي )

-       جبران خسارات احتمالي وارده به خدمات گيرندگان حسب نظر سازمان نظام دامپزشكي استان و ساير مراجع ذيصلاح .

-       تامين و نصب و تجهيزات ضدعفوني حسب نظر سازمان دامپزشكي كشور

-       پرداخت هزينه هاي مربوط به ايجاد انشعابات مربوط به آب و برق ، تلفن ، گاز و ..... .

-       تامين هزينه هاي مربوط به خريد انشعابات اّب ، برق ، تلفن ، گاز و .... و هزينه هاي مصرفي آن .

-       خريد انشعابات آب ، برق ، تلفن ، گاز و .... به نام سازمان دامپزشكي كشور .

 

ماده 6- در هريك از شركتهاي سهامي خدمات تخصصي دامپزشكي يك نفر دامپزشك بعنوان مسئول فني داكت ضدعفوني با شرايط و شرح وظايف زير مشغول به كار مي باشد :

6-1- شرايط عمومي :

دارا بودن شرايط عمومي مطابق با قوانين و مقررات كشور

6-2- شرايط اختصاصي :

-       دارا بودن دانشنامه دكتراي عمومي دامپزشكي

-       عضويت در سازمان نظام دامپزشكي

-       تاييد صلاحيت توسط سازمان نظام دامپزشكي

-       نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال از سازمان دامپزشكي يا ساير مراجع ذيصلاح

-       عدم اشتغال در دستگاهها و سازمانهاي دولتي ، نظامي و دانشگاهي

-       عدم عضويت در هيات مديره و يا مدير عامل بودن

 

6-3- مدارك مورد نياز جهت مسئولين فني داكت :

مطابق با دستورالعمل هاي سازمان نظام دامپزشكي

 

 

6-4- شرح وظايف :

-   تاييد مسئولين فني و حصول اطمينان از ضدعفوني كليه خودروهاي ورودي به كشور و در صورت مشاهده تخلف گزارش به نماينده اداره كل دامپزشكي مستقر جهت برخورد قانوني .

-       تاييد مسئولين فني و حصول اطمينان از شسته شدن خودروهاي ورودهاي به كشور قبل از ضد عفوني .

-       تاييد مسئولين فني بر ضدعفوني كامل تمامي سطوح خارجي خودرو بوي‍ژه چرخ ها و سطوح زيرين

-       تاييد مسئولين فني بر تامين فشار مناسب دستگاه ضدعفوني با حداقل فشار 110 تا 130 بار .

-   تاييد مسئولين فني بر استفاده از مواد ضدعفوني مناسب و با دقت مناسب مطابق دستورالعمل صادره از سوي سازمان هريك از ضدعفوني كننده ها .

-   تاييد مسئولين فني بر روش صحيح استفاده از مواد ضد عفوني و جلوگيري از آسيب رساندن به اطراف و محيط زيست و محموله خودروها .

-       تاييد مسئولين فني بر اعمال مديريت رفتار بهداشتي با پسماند آب هاي مورد استفاده در امر شستشوي كاميونها .

-   تاييد مسئولين فني بر رعايت اصول بهداشتي فردي كاركنان و استفاده آنان از چكمه ، لباس كار ، ماسك ، كلاوه، عينك و دستكش در هنگام ضدعفوني .

-   صدور گواهي ضدعفوني كاميون كه در‌آن تاريخ و ساعت ضدعفوني ، شماره كاميون ، نام راننده ، نوع محموله ، مبدا محموله و مشخصات ضدعفوني ذكر گردد.

-       ارسال گزارش هفتگي فعاليت ضدعفوني ( طبق فرم پيوست ) به شبكه دامپزشكي شهرستان مربوطه .

-       آموزش كاركنان شاغل در داكت ضدعفوني در زمينه رعايت اصول بهداشتي فردي .

-       تاييد مسئولين فني بر تامين مواد ضدعفوني و رعايت اصول بهداشت نگهداري مواد ضد عفوني در انبار .

-       تاييد مسئولين فني بر تامين دستگاه دستي ضدعفوني جهت استفاده در موارد اضطراري .

-       حضور مستمر مسئولين فني در محل داكت ضد عفوني .

 

         

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است